Lika värde

 

Lika värde

Förståelse och medmänsklighet

När vi pratar om värdegrund och om skolans värdegrund så finns det vissa värden som inte är förhandlingsbara, för att de är självklara för vår mänskliga samlevnad. Ett av de viktigaste är alla människors lika värde i betydelsen demokrati och detta värde utgör en slags minsta gemensamma nämnare som alla bör vara överens om.

Skolans uppdrag består i att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Det förutsätter att värdegrunden integreras i kunskapsmålen. Skolan ska enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället.

I Föräldraalliansen menar vi att det viktiga värdegrundsarbetet och de demokratiska uppdrag som skolan har måste förstärkas och förtydligas. Vi menar att vi föräldrar har en viktig roll att fylla i skolans uppfyllande av de demokratiska värderingar som skolan är satt barnen att fostras i Genom medbestämmande och inflytande i våra barns utbildning kan vi visa våra barn att en demokratisk skola främjar utbildning och god lärandemiljö samt främjar de övriga mål som skolan har i sina styrdokument. Med samsyn om grundläggande värderingar genom skolan och hemmen kan vi motverka segregation och antidemokratiska tendenser. Vi vill se det demokratiska uppdraget som en del av kunskapsuppdraget, för att möjliggöra en målmedveten utveckling av elevernas medborgerliga kompetenser i undervisningen i alla ämnen.

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt.
Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan. Arbetet för likabehandling som är en del av skolans värdegrundsarbete handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever och därmed inte ge alla samma rättigheter och möjligheter. Det kan till exempel handla om regler som slår olika mot flickor och pojkar.

I utbildningen i skolan skall hänsyn tas till barns och elevers olika behov.
Barn och elever ska ges det stöd och den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Skolan ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till verksamheten.
Syftet är att förstärka respekten för allas lika värde. Främjande arbete handlar om att identifiera och stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Ett gott värdegrundsarbete på skolorna syftar till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att utveckla en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Det kan till exempel handla om:

• att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten

• att skapa förutsättningar så att alla kan delta på friluftsdagen eller skolresan oavsett funktionsnedsättning

• att belysa rasismens historia i undervisningen

• att använda böcker som belyser olika typer av familjebildningar

Länkar:
Tolerans eller allas lika värde

Lära genom ett demokratiskt arbetssätt
Ett demokratiskt arbetssätt främjar barns och elevers rättigheter. Barns och elevers demokratiska förmågor utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati.

Tolka värdegrunden tillsammans
Förskolechefer och rektorer ska skapa möjligheter för verksamheten att kontinuerligt och regelbundet tolka och omsätta styrdokumentens värden till förskolans och skolans praktik. Detta genom att tillsammans diskutera hur de grundläggande värdena gestaltas och förmedlas i det dagliga arbetet med barn och elever. Personal behöver också tillsammans diskutera när och hur de tar avstånd från det som strider mot dessa värden.

Utgångspunkten är respekt för allas lika värde
Främlingsfientlighet och intolerans ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det är viktigt är ett tydligt pedagogiskt ledarskap som bygger på respekt för allas lika värde. All personal behöver reflektera över sitt eget förhållningssätt i arbetet med skolans värdegrund.

Lära genom demokrati och mänskliga rättigheter
Förskolans och skolans arbete med demokrati och mänskliga rättigheter ska synas i hur lärandet organiseras och genomförs. Barn och elevers ska aktivt kunna utöva sina rättigheter kring delaktighet och inflytande. Det kan till exempel innebära att få träna och utveckla sin förmåga till att argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Det är viktigt att det finns utrymme för att träna kommunikativa förmågor i olika aktiviteter på förskolan och i undervisingen.

Vuxnas agerande påverkar
Vuxna i förskola och skola är förebilder. Deras förhållningssätt påverkar barn och elevers förståelse och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett öppet och tillitsfullt klassrumsklimat är en nyckel till ett framgångsrikt värdegrundsarbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Skolornas arbete med demokrati och värdegrund:
http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Skolornas-arbete-med-demokrati-och-vardegrund/

Vad betyder symbolen?

Länkar:
Stiftelsen Expo
Stiftelsen Expo är en privat forskningsstiftelse som grundades 1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund.