Nolltolerans


Nolltolerans

Nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling

Trygghet och trivsel
Alla barn, ungdomar och vuxna har rätt att känna sig trygga i skolan, känna sig respekterade för den de är och känna sig bekräftade som person. Vi vill att våra barn ska komma hem och säga att det har varit roligt i skolan, att de har känt sig både uppskattade och delaktiga.

En skola och fritid fri från alla former av trakasserier och kränkande behandling
Nu är verkligheten inte alltid så positiv. Skolan är en svår uppväxtplats. I skolan utsätts eleverna för outtalade värderingar, klimatet i skolan eller klassen är inte alltid det bästa. En dålig miljö är en bra grogrund både för diskriminering, kränkande behandling eller mobbning vare sig det sker öga mot öga eller via internet. Många elever upplever konflikter, bråk och stök som ett större problem än regelrätt mobbning. Men ett enda barn som utsätts är ett barn för mycket!

Den friska skolan
Vi måste ställa oss frågan vad som kännetecknar den friska skolan. Vi måste också fundera över hur mobbning, bråk och konflikter uppstår. Är det den enskilda individen, mobbaren, som är orsak till mobbning? Är det de enskilda elevernas oönskade beteende som ger upphov till konflikter, eller är skolans yttre och inre miljö en bidragande orsak?

För att komma tillrätta problem med mobbning och annat osunt beteende är det viktigt att sätta in frågorna i ett större perspektiv. Vi skiljer på att främja det som är gott, förebygga eller undanröja risker samt att åtgärda när något gått snett.

Främja
Numera finns en samstämmighet om vilka faktorer som samverkar för att främja en god miljö. I dessa sammanhang talar man om skyddsfaktorer eller friskfaktorer:

• Den djupa känslan av att vara värdefull är ett skydd för hälsa och samtidigt ett kraftfullt skydd mot oönskat beteende.

• Goda relationer på alla nivåer är viktigt, mellan eleverna själva, mellan eleverna och vuxna och mellan de vuxna runt barnen - och att det finns utrymme att utveckla de goda relationerna.

• Skolan ska ha tydliga mål, klara förväntningar och en tydlig och synlig ledning.

• Att eleverna involveras och får ett reellt inflytande verkar främjande på hela skolans miljö och ökar både engagemang och ansvarstagande.

• Allt arbete måste ske både långsiktigt och ha en processinriktad karaktär. Diskussionen om beteenden och normer måste hållas levande och ständigt förändras.

• Föräldrars engagemang och delaktighet främjar en god skolmiljö liksom att skolan samverkar och drar nytta av närsamhälle.

heart of human

Förebygga
Vi förebygger en dålig skolmiljö genom att till exempel skapa en varm fysisk miljö där det finns utrymme för goda möten. Vi värnar om den sociala miljön genom att omedelbart reagera på oönskat beteende. Viktigt och nödvändigt är också att dra in eleverna i det förebyggande arbetet på olika sätt.

Åtgärda
Även om skolan har ett väl utvecklat hälsofrämjande och förebyggande arbete måste alla, både elever, personal och föräldrar vara uppmärksamma på mobbning och svårare konflikter som kräver extraordinära åtgärder. Skolan måste ha en antimobbningsplan och snabbt kunna sätta in kvalificerade resurser och utarbeta individuella handlingsplaner när det bedöms vara nödvändigt. Fortlöpande samarbete med berörda föräldrar är av stor vikt.

Värdegrund i förskola och skola
Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektionsförmåga.

Läs mer på Skolverket
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund

Kränkningar och mobbning
Kränkande behandling innebär att ett barn eller elevs värdighet kränks. Har kränkningen samband med någon av diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier.

Den vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen eller knuffad är också en kränkning. Inget barn eller elev ska bli kränkt och förskolan eller skolan har skyldighet att agera när det sker.

Mobbning
Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Enligt en studie av Skolverket är ungefär 6-7 procent av eleverna i åk 4-9 utsatta för mobbning. För de flesta är situationen förbättrad inom ett halvår. Men 1,5 procent av eleverna är utsatta för mobbning under ett år eller längre. Dessa elevers situation måste uppmärksammas och förbättras.

Kränkningar från lärare och annan personal
Det förekommer att elever upplever sig kränkta av sina lärare. Ofta handlar det om att de känner sig orättvist behandlade. Ungefär 40 procent av anmälningarna till Barn- och elevombudet handlar om att personalen kränkt en elev. Det är vanligare att äldre elever än yngre är utsatta för kränkningar och mobbning från vuxna. Det är förbjudet för alla som arbetar inom förskolor och skolor att kränka barn och elever. Huvudmannen bör se till att det finns särskilda rutiner för att utreda, dokumentera och åtgärda när en personal är misstänkt. För att undvika lojalitetskonflikter är det lämpligt att en överordnad chef håller i utredningen

Läs mer på Skolverket
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-mobbning/krankningar-och-mobbning-1.198563

Trygghet och studiero
I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och studiero i din skola.

Läs mer på Pedagog Stockholm
http://www.pedagogstockholm.se/trygghet-och-studiero/

BEO arbetar mot kränkningar och mobbning
Caroline Dyrefors Grufman är Barn- och elevombud. Hon kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning. BEO finns på Skolinspektionen och utreder även anmälningar om kränkningar i skolan, på samma sätt som Skolinspektionen.

Läs mer om BEO
http://www.skolinspektionen.se/BEO/

Brottsförebyggande rådet
Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården.
http://www.bra.se/

Kränkt på nätet
En webbplats för ungdomar som blivit oschysst behandlade på Internet. Här finns råd om vad man kan göra för att lösa problemet.
http://www.krankt.se/