Om FiSS

Vad är FiSS?

Vad är FiSS?

FiSS, Föräldraalliansen i Stockholms Stad
är ett forum för alla föräldrar, föräldraföreningar och föräldraråd i Stockholms Stad.
Genom detta forum ökar föräldrarnas möjligheter att påverka beslutsfattare i frågor som rör våra barns situation i förskola, skola och omsorg. Tillsammans kan vi skapa olika möten med andra föräldrar som är intresserade av skol- och barnomsorgsfrågor.
I Föräldraalliansen har vi möjlighet att ta del av andras kunskaper och erfarenheter samt inspirera varandra.

Syftet med Föräldraalliansen i Stockholms Stad är att:

 • arbeta för att föräldrarnas inflytande i skolan och förskolan stärks
 • bevaka och agera i skolpolitiska frågor ur föräldraperspektivet
 • underlätta kontakter och samarbete mellan föräldrar och berörda myndigheter, organisationer och sammanslutningar
 • stötta föräldraföreningarna i Stockholm
 • medverka till utvecklingen av skolan och förskolan
 • stödja hemmen och skolan för att ge barn en trygg uppväxtmiljö och främja deras utveckling
 • samverka med staden, dess förvaltningar och nämnder i barn- och ungdomsfrågor

Länk till Stadgar FiSS

Styrelse läsåret 2016/2017

Ordförande:
Tommy Lindström
Tommy.lindstrom@fiss.se

Ordinarie ledamöter:
Diana Idman
Mohamed Hagi Farah

Redovisningsbyrå:
PKR Ekonomikonsult AB

Valberedning:
Diana Idman, sammankallande
Tel: 0739 - 84 71 30
diana.idman@fiss.se

Sedan 2005 är Föräldraalliansen i Stockholms Stad, FiSS en region inom Föräldraalliansen Sverige.
Föräldraalliansen Sverige är en riksorganisation för Sveriges föräldraföreningar.

Föräldraalliansen Sverige verkar för:

 • en bra och likvärdig skola, förskola och skolbarnsomsorg i hela landet
 • att varje verksamhet skall ges reell möjlighet att följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter


För att bidra till detta ska Föräldraalliansen:

 • i ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor
 • verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar och skola
 • medverka till en utveckling av skola och förskola som främjar barnens allsidiga utveckling och hälsa
 • stödja landets föräldraföreningar i deras arbete
 • samverka med andra organisationer och myndigheter
 • verka för att föräldrars roll och inflytande i skola och förskola stärks

  Stadgar