Remisser

 

Remisser

FiSS som remissinstans
Regeringen ber via remisser vissa utvalda myndigheter, organisationer och andra remissinstanser att yttra sig över ett förslag eller utredningar innan regeringen skriver och lägger fram propositioner. Vi i FiSS är remissinstans till utbildningsförvaltningen och utbildningsnämnden i Stockholms kommun och utbildningsdepartementet på regeringskansliet genom Föräldraalliansen Sverige.

Vår ambition
Behandla varje remiss på bästa och mest genomtänkta sätt är en av våra främsta uppgifter och ambitioner. Vi tar oftast hjälp av andra remissinstanser då frågorna berör så många aspekter och olika synsätt att det är fruktbart att få en inblick hur andra remissinstanser tycker i frågan.Vi i FiSS ser alltid ur ett föräldraperspektiv och genom det försöker vi att se konsekvenser som påverkar föräldrar och dess samverkan med skolan. Vi bevakar även likvärdigheten i skolan då det får ett direkt anslag på vårdnadshavarnas olika förutsättningar för deras barn skall få lika möjligheter att uppfylla de mål som skolan och läroplanerna sätter upp.

Remissförfarande
Det är ni medlemmar och föräldrar som får möjlighet att yttra er i varje ärende genom att ta del av remisserna på vår hemsida och genom att aktivt delta i debatten om skolan och vårt utbildningsväsen på olika eller alla sociala medier som står oss till buds. Vi välkomnar en intresserad och vital debatt ute bland föräldraföreningarna, enskilda medlemmar och skolledare och deras personal tillsammans kan göra den svenska skolan bättre.

Januari 2013
FiSS remissvar på ny skolplan

Om skolplanen
Sveriges riksdag och regering fastställer läroplaner, nationella mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet. Inom de mål och ramar som riksdag och regering fastställt avgör sedan den enskilda kommunen hur skolverksamheten ska bedrivas.
Vi menar att skolplanen skall vara det samlande dokument som beskiver hur skolan i Stockholm skall:

- organiseras
- finansieras
- utvecklas
- utvärderas

En sådan skolplan kan dels fungera som planeringsunderlag för verksamheten i skolorna, dels ge kommunens innevånare insyn i vad som gäller för kommunens skolverksamhet.
Läs om FiSS svar
Läs om förslaget till ny skolplan

24 april 2008
Ny Skolplan

Stockholms skolplan ska revideras. I avvaktan på en ny, reviderad skolplan gäller 2000 års skolplan ”Ny kurs för Stockholms skolor”.

I de fall där 2000 års skolplan står i konflikt med budget gäller vad som anges i budgeten (budget 2007). Kommunfullmäktiges budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 samt Vision 2030 visar hur skolväsendet i staden ska utvecklas kommande år och på sikt.
Dessa dokument samt Skolverkets inspektion av skolorna i staden utgör underlag till revideringen av skolplanen.

Föräldraalliansen har lämnat sina synpunkter på förslaget till ny skolplan för Stockholm
Läs om förslaget till ny skolplan
Läs om FiSS synpunkter

Skola i Stockholm
Läs vår egen nulägesanalys. (pdf)
Vår skrivelse till skolborgarrådet. (040228) (pdf)

Läs förslaget till ny skolplan (040416) (pdf).

Vårt remissvar på förslaget till ny skolplan (040622)(Word).