Skolpolitik

 

Skolpolitik i Stockholm

FiSS (Föräldraalliansen i Stockholms Stad) har bland annat till uppgift att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Remissinstans
FiSS fungerar som remissinstans till Stockholm Stad i frågor som rör förskola och skola. FiSS har även lämnat synpunkter på skollagskommitténs betänkande.
Remisser

Skolpolitiska debatter
FiSS anordnar skoldebatter med företrädare för de olika politiska partierna i Stockholms kommunfullmäktige.

Möten med politiker och tjänstemän
Representanter för FiSS träffar regelbundet skolpolitiker och tjänstemän i staden.

Egna undersökningar
För att belysa skolpolitiska frågor ur ett annat perspektiv än stadens egna utvärderingar gör vi egna undersökningar som presenteras för politiker, föräldrar och press.
Undersökningar

Länkar:
Stockholm
Utbildningsdepartementet
Skolverket
Skolinspektionen

Nytt resursfördelningssystem
Föräldraalliansen har fått möjlighet att yttra sig över förslaget till nytt resursfördelningssystem för förskola, skola samt verksamhet för barn och ungdom.

Hämta förslaget
Hämta Föräldraalliansens arbetsmaterial
Läs FiSS synpunkter på förslaget. (040415) (pdf)

Ansvar och styrning
Sveriges riksdag och regering fastställer läroplaner, nationella mål och riktlinjer för det offentliga skolväsendet. Inom de mål och ramar som riksdag och regering fastställt avgör sedan den enskilda kommunen hur skolverksamheten ska bedrivas. En skolplan ska fastställas som beskriver skolverksamhetens finansiering, organisation, utveckling och utvärdering.

Det kommunala driftansvaret
Inom de ramar som staten anger är det kommunerna som har huvudansvaret för verksamheten. Kommunerna har stor frihet att avgöra hur verksamheten skall organiseras för att de riksgiltiga målen skall uppnås. Kommunerna skall svara för att skolan får de resurser och de förutsättningar i övrigt som behövs. Detta är det politiska ansvaret på kommunnivå.

Barnen i Stockholm förlorade 452,6 miljoner 2003
Barnen i kommunal verksamhet i Stockholm förlorade 452,6 miljoner till annan verksamhet i stadsdelsnämnderna 2003.
(040414)
Resurfördelning: Om resurser till skolorna i Stockholm 2003. (pdf)
30 000 kr per elev. Så mycket kan det skilja mellan stadsdelarna i Stockholm. (021122)
Läs vår undersökning om skolornas ekonomiska förutsättningar i Stockholms olika stadsdelar.
Hämta pressmeddelande som word-fil

ESO-rapporter (sammanfattningar)
Utbildningens omvägar
En ESO-rapport om kvalitet och effektivitet i svensk utbildning Ds 2000:58
Klassfrågan
En ESO-rapport om lärartätheten i skolan Ds 2002:11
Skolmisslyckande
- hur gick det sen? (Ds 2003:33)