Trafik

 

Trafik

Trafiksäkerhetspolicy för skolan

Omfattning
Denna trafiksäkerhetspolicy omfattar, föräldrar, barn, personal, fastighetsägare och andra medarbetare under det att de arbetar för eller i anslutning till skolan.

Grundtankar
Till grund för skolans trafiksäkerhetspolicy ligger FN's barnkonvention som säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet och att alla stater ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa barns överlevnad och utveckling. Till grund ligger också Nollvisionen, som innebär att vi inte kan acceptera att någon människa dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Vandrande skolbuss
Vill du...
· röra på dig tillsammans med dina barn?
· ha minskad biltrafik runt skolorna?
· bidra till en bättre miljö?
· dela dina barns upptäcktsfärder?
· stressa mindre på morgonen?
· lära känna dina barns skolkamrater och deras föräldrar?
Då kan vandrande skolbuss vara något för dig!
Vandrande

Vandrande skolbuss är ett exempel på hur man med små medel kan nå stora förbättringar. En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående där flera familjer turas om att följa sina egna och andras barn till och/eller från skolan. Läs mer på Föräldraalliansen Sverige:
http://www.foraldraalliansen.nu/teman/skolbuss.html


Gå och cykla tillsammans

Om du som förälder vill att barnen ska gå till skolan på ett tryggt, tidseffektivt och miljövänligt sätt så kan du starta en ”vandrande skolbuss”. Det innebär att barn går tillsammans med sina kompisar till skolan, under uppsyn av en vuxen. Familjer kan dela på lämning och hämtning, vilket leder till att morgonstressen minskar, barnen blir piggare och lär sig dessutom att vistas i trafiken.
Läs mer på stockholm.se:
Trafik Stadsplanering Trafik och resor-/Trafiksäkerhet-/Barn i trafiken

Trafik i läroplan och kursplaner
I dag vet vi hur vi ska göra trafikmiljön säker, men nu handlar det om hur vi beter oss i trafiken och vilka attityder som formar oss som trafikanter. Därför är det viktigt att jobba, undersöka, diskutera trafik i skolan där alla går under många år. Trafik ska finnas med både som en integrerad del i skolarbetet och även som egna delar i några kurser.
Läs mer på NTF:
http://www.ntf.se/trafikeniskolan/laroplan/

Så gör man en trafikpolicy:
http://www.ntf.se/laddaner/pdf/trafikpolicy%20skola.pdf

Hämta exempel på trafikpolicy (word.doc)
trafiksakerhetspolicy