Barns rättigheter i Sverige

Sverige har olika skyddsnät, regler och lagar för att skydda våra barn och erbjuda dem en stabil, kärleksfull och trygg uppväxt. Vi har både nationella lagar och internationella sådana att rätta oss efter. Det senare som en följd av att vi ratificerat och skrivit under FN:s Barnkonvention. I och med detta så ska vårt land – precis som alla andra länder som skrivit under konventionen – följa de regler som finns och i och med detta också ge varje barn rätt förutsättningar.

Sverige ligger i framkant internationellt vad gäller att skydda barn från hot, våld och diskriminering. Kommunerna och staten arbetar med gemensamma krafter för att erbjuda varje barn de ultimata förutsättningarna för en bra uppväxt. Samarbetet mellan skola, kommun, polis och exempelvis socialtjänsten gör att få barn tenderar att falla mellan stolarna och där risker kan identifieras på ett tidigt stadie – vilket också gör att rätt insatser kan sättas in.

Sverige är långt ifrån perfekt, men i jämförelse med andra länder så har vårt system och vår uttalade omsorg om barnen stora fördelar.

Dessa regler ska alltid följas

Hur ser då FN:s Barnkonvention ut och vilka regler ska länderna som ratificerat denna åtaga sig att följa? Det finns 54 artiklar i barnkonventionen och samtliga dessa ska också gälla som regler för alla länder.

Noterbart är en detalj: USA har inte ratificerat denna barnkonvention. Varför? Några skäl är att landet anser att denna skulle fungera som en överstatlig lag som står över alla delstaters suveränitet. Utöver det så anser man även att delar av konventionen kan godkännas – de medborgerliga och politiska – men att andra delar – ekonomiska, sociala och kulturella inte kan göra det. Ett tredje skäl till varför USA inte sällar sig till övriga 196 länder och stater är att man anser att FN:s barnkonvention skulle ge barn för stora rättigheter och detta på föräldrarnas bekostnad.

Vi räknar upp några av de viktigaste punkterna i FN:s Barnkonvention här nedan:

  1. Barn ska skyddas mot diskriminering. Det gäller för alla barn.
  2. Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet. Det gäller för domstolar, myndigheter och för politiska beslut.
  3. Föräldrarna ska alltid uppfostra barnet så att uppfostran stämmer överens med barnets ålder.
  4. Barn har rätt till ett liv med liv och utveckling. Det innebär att man ska förskonas mot krig och sjukdomar samt att man alltid ska erbjudas en rätt till utveckling och en rätt till en bra barndom.
  5. Barn har rätt att bli lyssnat på och att få säga sin mening. Detta innebär att myndigheter och Domstolar alltid ska fråga hur ett barn vill ha det. Alltid med en beaktning om barnets mognad och ålder.
  6. Barn har rätt till ett privatliv. Alla har rätt till ett privatliv och för ett barn så är detta lika givet som för en förälder. Det kan handla om att barnet skriver dagbok som föräldern inte får läsa eller att barnet mailar eller skriver brev.
  7. Barn har rätt till skydd mot våld i hemmet. Inget barn ska utsättas för våld i det egna hemmet – vare sig från sina föräldrar eller av andra vuxna.
  8. Barn har rätt till utbildning.
  9. Ett barn – det är varje människa under 18 år.

Vill du veta mer om FN:s Barnkonvention? Här kan du hitta samtliga artiklar inom denna.